کاردستی طوطی

امروز این طوطی خوشگل و خوش زبون مهمون خونه های گرمتون میشه ،پس ازش خوب مراقبت کنید...