کارتون رسم قبیله( Ride of Passage)

کارتون درباره پسربچه ای است که طبق رسم قبیله باید به جنگل برود و بزرگ ترین حیوانی را که می تواند شکار کند و هرچه این حیوان بزرگ تر باشد، قبیله برای او احترام بیشتری قائل می شود؛ اما اوضاع طور دیگری رقم می خورد ...
نظرات ارسال شده