گاو

شبی خانم گاوه توی رویا بین ابرها پرواز می کند 
 اما زمانی که او از خواب بیدار می شود، خال هایش رفته اند.
  آیا او دوباره آنها را پیدا خواهد کرد؟

نظرات ارسال شده